Pravila in pogoji uporabe

POGOJI UPORABE GEOPEDIE

Z uporabo naših storitev in spletnih strani se strinjate s sledečimi pogoji uporabe:

1. Načini uporabe storitve Geopedie

Geopedio lahko uporabljate na več načinov, ki so opisani na straneh Načini uporabe. Nekateri podatkovni sloji, ki se nahajajo v sistemu Geopedia, vsebujejo dodatna pravila uporabe, ki jih je uporabnik dolžan spoštovati. Uporabniki podatkov ne smejo kopirati ali distribuirati, razen če je to posebej označeno v pravilih uporabe. Uporabniki morajo podatke uporabljati v skladu z zakoni, ki veljajo v Republiki Sloveniji in v sistem ne smejo vnašati neprimerne vsebine (pornografski materiali, vsebine, ki pozivajo k rasnemu, verskemu in drugemu nasilju, vsebine s področja nedovoljenega oglaševanja ipd.). Uporabniki se zavezujejo, da ne bodo izvajali nobenih postopkov, ki bi lahko motili ali škodili delovanju Geopedie, njenemu sistemu in omrežju ali drugim uporabnikom.

2. Dostop do podatkov in storitev Geopedie

Pred dostopom do nekaterih zavarovanih vsebin je potrebno vnesti točne podatke, ki so nujno potrebni za registracijo in avtorizacijo. Z upoštevanjem Pogojev uporabe se zavezujete k ohranjanju zaupnosti osebnih podatkov, kot je npr. vaše osebno vstopno geslo. Hkrati sprejemate odgovornost za vse podatke, spremembe in dejanja, ki so storjeni z uporabo vašega uporabniškega imena.

3. Točnost podatkov

Upravljalec storitve Geopedia (Sinergise d.o.o.) ne odgovarja za točnost podatkov v sistemu. Za le-to skrbijo upravljalci podatkov - kadar gre za organizirano upravljanje in je to posebej označeno pri informacijah o podatkovnem sloju, oziroma vnašalci sami. Uporabnik ne sme namenoma vnašati napačnih podatkov oziroma poškodovati ali brisati že obstoječe podatke. Kadar upravljalec Geopedie ugotovi netočnost določenih podatkov, si pridržuje pravico, da jih izbriše ali kako drugače umakne iz sistema.

4. Spremljanje uporabe storitve

Sistem Geopedia spremlja in evidentira podatke o dostopih in postopkih uporabnikov. Podatki o dostopih in postopkih uporabnikov se evidentirajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zagotovljeni so ukrepi, ki preprečujejo prikazovanje uporabnikove identitete. V primeru, da upravljalec ugotovi neprimeren način uporabe podatkov, ki krši veljavno zakonodajo v RS, lahko evidenco o uporabi storitve preda ustreznim organom.

5. Upoštevanje zaupnosti

Uporabniki se strinjajo z dejstvom, da si Geopedia pridržuje pravico do dostopa, ohranitve in razkritja informacij o uporabniškem imenu in vseh podatkih povezanih z njim, v primerih neupoštevanja določil Pogojev uporabe, navzkrižja z zakonom, in iz tega izhajajočih nedovoljenih ali neprimernih vsebin. V primeru predvidene (običajne) uporabe se Geopedia zavezuje k varovanju osebnih podatkov uporabnikov.

6. Avtorske pravice

Projekt Geopedia je nastal pod idejno zasnovo podjetja Sinergise, laboratorij za geografske informacijske sisteme d.o.o., ki je lastnik vse intelektualne lastnine projekta, zaščitenega z Zakonom o avtorskih pravicah. Podatki, ki jih Geopedia uporablja, so prav tako zaščiteni z omenjenim zakonom ter posebej označeni z logotipi in drugimi oznakami nosilcev pravic (copyright, trademark...). Iz tega izhaja, da je kakršnakoli uporaba aplikacije in podatkov v komercialne namene, kot tudi kopiranje, razmnoževanje in posredovanje tretjim osebam, nedovoljena, razen s posebnim dovoljenjem s strani upravljalca, oziroma lastnikov podatkov. Avtorsko pravno zaščitene vsebine se sme uporabljati le v zasebne namene in za potrebe neformalnih in formalnih združenj, pod pogoji navedenimi v tem dokumentu. Podatki v sistemu Geopedia so prirejeni za uporabo v njej, za pomoč pri pregledovanju in vnašanju vsebin uporabnikov aplikacije. Za pridobitev originalnih podatkov se morajo uporabniki obrniti na avtorja, ki je nosilec avtorskih in materialnih pravic, oz. na inštitucije zadolžene za izdajanje omenjenih podatkov. Upravljalec si pridržuje pravico uporabljati vnešene podatke, ki so javno dostopni, v znanstvene namene. Podatki, ki so interne narave, pa zgolj v statistične namene. Upravljalec ima pravico objavljati, prikazovati in uporabljati podatke, ki so javno dostopni, v komercialne namene, pri tem pa se zavezuje k spoštovanju moralnih pravic avtorjev podatkov.

7. Dostop do podatkov

Upravljalec se zavezuje, da bo uporabnikom dostop do lastnih podatkov (podatkov, ki jih je vnesel posamezen uporabnik) omogočil brezplačno.

8. Splošna določila o shranjevanju podatkov

Geopedia ne nosi nobene odgovornosti v primeru izgube ali neželenih sprememb podatkov, ki bi nastale zaradi nepravilnosti v delovanju medmrežja, ali v programski in strojni opremi uporabnika aplikacije. Geopedia si bo na drugi strani prizadevala zagotavljati nemoteno delovanje celotnega sistema, kot tudi za ustrezno skrb vnešenih podatkov. Tudi v primeru rednih, potrebnih vzdrževalnih del na programski in strojni opremi Geopedie, bo poskrbljeno za nemoteno delovanje sistema, ali pa bo s strani upravljalca pravočasno podano obvestilo o možnih napakah v delovanju. Geopedia si pridržuje pravico da kadarkoli za kratek čas prekine z delovanjem zaradi nujnih ali nepredvidenih vzdrževalnih ali nadgrajevalnih del na sistemu. Pri tem si bo prizadevala, da bo to potekalo v času zmanjšane prisotnosti uporabnikov na aplikaciji. V primeru višje sile (začasen izpad sistema npr. zaradi udara strele, ipd.) Geopedia ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov.

9. Prekinitev uporabe Geopedie

Uporabniki Geopedie lahko prekinejo z uporabo aplikacije kadarkoli, brez predhodnega obvestila upravljalcem aplikacije. Geopedia lahko zapre dostop uporabnikom zaradi razlogov navedenih v prejšnjih točkah Pogojev uporabe, kot tudi takrat, ko uporabnik prekine z uporabo aplikacije za več kot eno leto.  V takem primeru bo ponovni dostop do Geopedie omogočen po ponovnem postopku prijave.

10. Oglaševanje

Geopedia si pridržuje pravico do oglaševanja na straneh aplikacije brez predhodne pridobitve soglasja njenih uporabnikov. Sem štejejo tudi medmrežne povezave do spletnih strani po izboru upravljalcev aplikacije. Za spletne strani, na katere aplikacija Geopedia omogoča povezavo, upravljalec ne odgovarja.

11. Omejitev odgovornosti

Geopedia in z njo povezani ustvarjalci aplikacije, sodelavci pri razvoju, partnerji in lastniki podatkovnih slojev se ograjujejo od vsake odgovornosti za kakršnokoli moralno ali materialno škodo nastalo kot posledica uporabe aplikacije s strani uporabnikov. Hkrati ne odgovarjajo za verodostojnost in točnost podatkov pridobljenih od uradnih avtorjev, nosilcev avtorskih pravic in za distribucijo pooblaščenih inštitucij, kot tudi za podatke vnešene s strani uporabnikov. Uporabniki Geopedie uporabljajo aplikacijo na lastno odgovornost. Vsako pridobivanje podatkov iz spletnih strani Geopedie bo narejeno na vašo odgovornost, hkrati se Geopedia omejuje od odgovornosti za nastalo škodo na programski ali strojni opremi, za izgubo in poškodbo podatkov uporabnikov kot posledica uporabe omenjenih podatkov. Geopedia ne omejuje svoje odgovornosti za kakršnokoli delovanje v nasprotju z veljavno zakonodajo. Točka 1. Pravil in pogojev uporabe opredeljuje enako odgovornost za uporabnike.

12. Garancija

Upravljalci Geopedie si bodo po najboljših močeh prizadevali, da bi ves čas zagotavljali nemoteno, zanesljivo in varno delovanje aplikacije, tako da bo ta zadostila vašim pričakovanjem, ali jih celo presegla. V primeru s strani uporabnikov opaženih in javljenih napak v delovanju aplikacije, bodo upravljalci prednostno in v najkrajšem možnem času le-te odpravili.

13. Kršitev pravil

Če upravljalec storitve Geopedia ugotovi kakršnokoli kršitev pravil, lahko uporabniku prepove dostop do storitve in podatkov, uporabnikovi podatki pa preidejo v last upravljalca ali pa se odstranijo iz sistema.

14. Spremembe pravil uporabe

Občasno lahko pride do posodobitve pogojev uporabe. Zadnjo verzijo lahko vedno najdete na tej strani. Če bo prišlo do bistvenih sprememb, bomo o tem sporočili na glavni strani projekta Geopedia. Ljubljana, 1.2.2011